มหามงคล"พุทธชยันตี"

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก เคารพในสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก คุณสามารถโพสภาพ หรือข้อความ ได้ตามอย่างเสรีตราบใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและสิทธิของผู้อื่น และได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อลบรูปภาพลามกอนาจาร และภาพที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นทุกรูปแบบ อย่างเข้มงวด และจะให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากมีการร้องขอข้อมูลกระทำผิดเพื่อนำตัวไปลงโทษทางกฎหมาย ทันที

มหามงคล"พุทธชยันตี"

คลิ๊กที่ภาพ

มหามงคล"พุทธชยันตี"
2600ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


ผู้โพส : chan2551 วันที่ : 2012-06-27 22:40:29   IP : (124.122.14.14)

ชื่อสมาชิก chan2551 Mail to chan2551

  ความเห็นที่ 1

มหามงคล"พุทธชยันตี"
2600ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ผู้โพส : chan2551 วันที่ : 2012-06-27 22:42:31    IP : (124.122.14.14)

ชื่อสมาชิก chan2551 Mail to chan2551

กลับขึ้นด้านบน
  ความเห็นที่ 2

ผู้โพส : chan2551 วันที่ : 2012-06-27 22:44:02    IP : (124.122.14.14)

ชื่อสมาชิก chan2551 Mail to chan2551

กลับขึ้นด้านบน
  ความเห็นที่ 3

ผู้โพส : chan2551 วันที่ : 2012-06-27 22:47:43    IP : (124.122.14.14)

ชื่อสมาชิก chan2551 Mail to chan2551

กลับขึ้นด้านบน
  ความเห็นที่ 4
วันวิสาขบูชา หนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
และถือเป็นวันที่มหัศจรรย์ของชาวพุทธ
เพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า
ขึ้นถึง 3 เหตุการณ์
       
       โดยความมหัศจรรย์เนื่องในวันวิสาขบูชาทั้งสามคือ เป็นวันคล้ายวัน "ประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ
และต่อมาได้ "ตรัสรู้" เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ทรงกอปรไปด้วย “พระบริสุทธิคุณ” ,
“พระปัญญาคุณ” ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม
คือความจริงของโลกแก่พหูชนทั้งปวง
จวบจน "เสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในวาระสุดท้าย
ซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น
       
       ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา”
ซึ่งย่อมาจากคำว่า วิสาขปูรณมีบูชา
การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ วิสาขบูชา
มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
ทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว
เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาโลก
และด้วยเหตุนี้ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ
จึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น
“วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)”
หรือ “วันสำคัญของโลก” ตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 54 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542
       
       สำหรับวันวิสาขบูชาในปีนี้ที่ตรงกับวันที่ 4 มิ.ย. 55
ถือเป็นปีที่มีความสำคัญมาก
เนื่องจากเป็นปีแห่งการครบ 2,600 ปี
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อครั้งพระชนมายุ 35 พรรษา
โดยทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่มหาชนเป็นเวลารวมทั้งสิ้น 45 ปี
กระทั่งทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน แล้วจึงเริ่มนับพุทธศักราชที่ 1 นับแต่นั้น
จึงถือได้ว่า วันวิสาขบูชา ในปี 2555 นี้ เป็นปี “พุทธชยันตี” แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
       
       พุทธชยันตี หมายถึง “การครบรอบชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มี
ต่อกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง”
เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา เมื่อ 2,600 ปีก่อน
ทำให้พระนามว่า สัมมาสัมพุทธ ปรากฏขึ้นในโลก
เป็นจุดเริ่มต้นแห่งหลักธรรม “อริยสัจ” (ความจริงอันประเสริฐ)
ประกอบด้วย 4 ประการ
คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค คือ อันเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนา
ทำให้พุทธศาสนิกชนได้มีพระธรรมเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิต
       
       เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาที่ตรงกับการครบรอบพุทธชยันตี 2,600 ปี
ในปี 2555 นี้ ประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 9
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี : 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

ผู้โพส : chan2551 วันที่ : 2012-06-27 22:52:49    IP : (124.122.14.14)

ชื่อสมาชิก chan2551 Mail to chan2551

กลับขึ้นด้านบน
1

สมาฃิกเท่านั้นที่สมารถแสดงความคิดเห็นได้ คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าระบบ

 

 
 

http://www.car4ur.comkanesornakeanant.com

View My Stats